Algemene Voorwaarden ProJust Legal Counseling versie 27 november 2017

1 Definities
a. Opdrachtnemer: ProJust Legal Counseling, hierna te noemen: “ProJust”, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62642081.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend/ werkzaamheden worden uitgevoerd en die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat opdrachtgever een Consument is, dus een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
c. Overeenkomst: de tussen ProJust en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
d. Partijen: ProJust en Opdrachtgever. 2 Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen ProJust en Opdrachtgever waarop ProJust deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van door ProJust in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.
c. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen in stand. Opdrachtgever en ProJust zullen in dat geval in overleg treden teneinde een (een) nieuw(e) bepaling(en) ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen.
e. Indien ProJust niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ProJust in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
3 Offertes, aanbiedingen en prijzen
a. Alle offertes en aanbiedingen van ProJust zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
b. Over de kosten verbonden aan het opmaken van een offerte of aanbieding maken Partijen vooraf bindende afspraken.
c. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan ProJust heeft verstrekt.
d. ProJust kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.
e. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van ingeschakelde derden. Voor Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Consument) worden de prijzen inclusief BTW vermeld.
f. ProJust is gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving.
g. Een samengestelde prijsopgave verplicht ProJust niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
h. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4 Overeenkomst
a. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de Overeenkomst blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
b. Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst kan door een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet tussentijds worden opgezegd, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dat geval is de opzegtermijn één maand.
c. Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst heeft, voor een Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dus voor een Consument, een duur van maximaal één jaar. Opdrachtgever kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij stilzwijgende verlenging kan Opdrachtgever een Overeenkomst van langer dan één jaar tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
d. ProJust neemt met de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft geen garantie over de resultaten van de opdracht.
e. ProJust zal slechts na voorafgaande goedkeuring door Opdrachtgever een derde inschakelen voor het uitvoeren van de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn in dat geval nadrukkelijk uitgesloten.
f. Een overeengekomen termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden is nimmer een fatale termijn. Als de termijn niet wordt gehaald, wordt ProJust een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is nooit langer dan de oorspronkelijke termijn.
g. Door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen werkzaamheden, hierna te noemen Meerwerk, zullen door hem schriftelijk ter kennis worden gebracht aan ProJust. Een verzoek om Meerwerk dient schriftelijk door ProJust te worden geaccepteerd. Meerwerk wordt doorbelast volgens het in de Overeenkomst afgesproken tarief tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.
h. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan ProJust heeft verstrekt. Er is sprake ook van Meerwerk indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever extra werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
i. Meerwerk kan invloed hebben op de overeengekomen levertijd.
j. ProJust is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
k. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ProJust de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
l. Opdrachtgever zal wijzigingen in zijn post- en emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de ProJust mededelen. ProJust mag het door Opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan hem een nieuw adres is medegedeeld.
m. Indien door ProJust of door ProJust ingeschakelde derde in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door ProJust in redelijkheid gewenst faciliteiten.

5 Levering en Uitvoering
a. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen dinesten af te nemen op het moment dat deze worden afgeleverd.
b. Het risico van verlies of beschadiging gaat over op Opdrachtgever op het moment dat diensten aan hem worden geleverd.Eventuele kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
6 Opzegging
a. Partijen kunnen, indien Opdrachtgever een Consument is, met inachtneming van hetgeen is bepaald ten aanzien van Overeenkomsten voor bepaalde tijd, de Overeenkomst tussentijds beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient bij voorkeur schriftelijk plaats te vinden.
b. Partijen kunnen de Overeenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
c. ProJust heeft bij voortijdige beëindiging en indien de reden voor de opzegging niet aan hem is toe te rekenen, recht op compensatie.
d. De opzegtermijn geldt niet indien er sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf van één van Partijen.
7 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst
a. De Overeenkomst kan direct door ProJust worden ontbonden of opgeschort indien:
i. Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als ProJust goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
ii. Er aan de zijde van Opdrachtgever sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf.
b. ProJust kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien Opdrachtgever niet alle noodzakelijk informatie die nodig is voor een correcte uitvoering tijdig en naar waarheid aan ProJust verstrekt.
c. ProJust kan de overeenkomst ontbinden indien nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
d. Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van Opdrachtgever komen voor diens rekening.
e. Indien ProJust overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van ProJust direct opeisbaar.
f. ProJust is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door een opschorting of ontbinding zou ontstaan.
g. Indien ontbinding of opschorting aan Opdrachtgever is toe te rekenen, dan is deze verplicht eventuele directe en indirecte schade van ProJust aan hem te vergoeden.
8 Archivering
a. Na beëindiging van een opdracht wordt het dossier vijf jaar bewaard, waarna het wordt vernietigd. Originelen worden zo mogelijk aan de cliënt teruggeven.
9 Klachten, reclame, vervaltermijnen
a. Opdrachtgever dient binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te reclameren bij ProJust. Bij
niet-tijdige reclame vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het gebrek. Voor een Consument is genoemde termijn twee maanden, danwel binnen bekwame tijd.
b. Opdrachtgever dient ProJust in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

c. Bij ongegrondheid van een klacht komen de door ProJust gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.
d. Een (vermoeden van) recht van reclame geeft geen recht om een betalingsverplichting op te schorten.
e. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, jegens ProJust één jaar.
10 Betaling en incasso
a. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden.
Voor Opdrachtgever handelend in het kader van beroep of bedrijf geldt verder:
b. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke (handels)rente plus 2% verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.
c. Door het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra de Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van ProJust op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. ProJust is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
d. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.
e. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening.
f. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de door de ProJust aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de ProJust (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. ProJust maakt in dat geval in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
Voor Opdrachtgever Consument, dus niet handelend in het kader van beroep of bedrijf geldt verder:
g. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden.
h. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.
i. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de ProJust aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de ProJust (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. ProJust maakt in dat geval aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het

openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtgever wordt voldaan.
j. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.
11 Aansprakelijkheid en Overmacht
a. ProJust is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat ProJust is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
b. ProJust zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s. De aansprakelijkheid van ProJust is beperkt tot de dekking waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eigen risico, dit voor zover geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ProJust.
c. ProJust is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. ProJust is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
d. ProJust kan gedurende de periode dat aan de zijde van ProJust sprake is van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
e. Voorzover ProJust ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is ProJust gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.
12 Elektronische post
a. De communicatie tussen Partijen zal, in het kader van de Overeenkomst, kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post.
13 Vrijwaring derden
a. De Opdrachtgever vrijwaart ProJust voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ProJust toerekenbaar is.
b. Indien ProJust uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden ProJust zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ProJust, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ProJust en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
14 Geschillen en toepasselijk recht
a. Op elke overeenkomst tussen ProJust en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ProJust, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. ProJust blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van de Opdrachtgever.