Privacyverklaring ProJust Legal Counseling
ProJust Legal Counseling, hierna te noemen: “ProJust”, gevestigd op het adres Schoolstraat 68D, 2202 HG Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ProJust verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken in het kader van onze juridische dienstverlening gewone en bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij uw opdrachten niet uitvoeren.

ProJust bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. ProJust dient daarbij wel rekening te houden met de aansprakelijkheid van juristen voor beroepsfouten. De verjaringstermijn hiervoor bedraagt 20 jaar. Dossiers moeten ook worden bewaard nadat de praktijk is neergelegd en wanneer een jurist is overleden.

ProJust deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit geldt ook indien gegevens in het buitenland worden verwerkt. ProJust draagt er zorg voor dat dit alleen gebeurd in landen die adequaat zijn bevonden. Dit zijn
EU-landen en landen die passende maatregelen hebben getroffen. ProJust blijG verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

ProJust gebruikt op haar website slechts na uw toestemming cookies of vergelijkbare technieken.

U heeG het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat laatste kan nadat de bewaartermijn is verstreken. Daarnaast heeG u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ProJust en heeG u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ha.terleth@projust.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ProJust wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeG om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

ProJust neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeG dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ha.terleth@projust.nl.

ProJust behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van ProJust.

Noordwijk, 1 mei 2018